Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ILOVEHANDMADE.PL

SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. INFORMACJE OGÓLNE
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 6. KOSZTY I DOSTAWA TOWARU
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. GWARANCJA
 9. REKLAMACJA PRODUKTU
 10. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH
 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 13. ZAŁĄCZNIKI – DOKUMENTY DO POBRANIA

1. DEFINICJE

KONSUMENT – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KLIENT – oznacza osobę kupującą lub usługobiorcę czyli Konsumenta oraz Przedsiębiorcę.

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę;

USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu Internetowego www.ilovehandmade.pl Kamilę Galińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą I LOVE HANDMADE Kamila Galińska, Skomielna Biała 731, 32-434, NIP: 6811999495, REGON: 363478996.

SPRZEDAWCA – oznacza właściciela Sklepu Internetowego www.ilovehandmade.pl Kamilę Galińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą I LOVE HANDMADE Kamila Galińska, Skomielna Biała 731, 32-434, NIP: 6811999495, REGON: 363478996.

PRODUKT/TOWAR oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.

SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.ilovehandmade.pl w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość.

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.

RĘKOJMIA – Rękojmia to podstawa składania reklamacji przez Konsumenta. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od Przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową).

WADA FIZYCZNA – to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę;
 • nie nadaje się do celu, o którym sprzedawca poinformował kupującego;
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym;

GWARANCJA – podstawa złożenia reklamacji

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

DNI ROBOCZE – oznacza wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1 Właścicielem Sklepu Internetowego www.ilovehandmade.pl jest firma I LOVE HANDMADE Kamila Galińska, z adresem siedziby w Skomielnej Białej 731, 32-434 Skomielna Biała. NIP: 6811999495, REGON: 363478996.

2.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

2.3 Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówień prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody wynikające z tego faktu.

2.4 Kupno przedmiotów wystawionych w Sklepie Internetowym możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad i postanowień w nim zawartych.

2.5 Każdy Klient dokonujący zakupów w Sklepie, otrzymuje od Sprzedawcy dokument potwierdzający dokonanie zakupów:

 • paragon fiskalny;
 • dla Przedsiębiorców lub na żądanie dołączamy fakturę bez VAT.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter:

3.1 Formularz Zamówienia – Klient dokonuje zakupów za pomocą tego formularza. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta Użytkownika, a wszystkie dane które zostaną wprowadzone przez Klienta są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • Wszystkie dane podane przez Klienta są podane przez niego dobrowolnie.
 • W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
  imię i nazwisko;
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego;
 • danych dotyczących Umowy Sprzedaży: produkty, ilość produktów, sposób dostawy oraz płatności, miejsce dostawy produktów;
 • w przypadku Klientów będącymi Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.2. Usługa Newsletter – Usługa ta świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wszystkim osobom które wyraziły na to zgodę. Automatyczne wiadomości wysyłane do Klientów, zawierają informacje o:

 • Aktualnych nowościach i promocjach;
 • Aktualnych wydarzeniach;
 • Innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu Internetowego.

Aby skorzystać z Newslettera należy:

 • Wpisać swój adres e-mail w oknie Newslettera;
 • Wyrazić zgodę na otrzymywanie na swoją skrzynkę e-mail wyżej wymienionych informacji, oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • Kliknąć przycisk „Zapisz” – na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający zapis do Newslettera;
 • Kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi „Newsletter”.

Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez cały czas. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, do podglądu lub poprawienia swoich danych, a także ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ilovehandmade.pl

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ

4.1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówień zgodnie z punktem 1§2 regulaminu.

4.2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego wiadomość email potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

4.3. Podane ceny są cenami brutto. Do podanej ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Koszty wysyłki dostępne są w zakładce “Dostawa i Wysyłka”, w karcie produktu oraz przy składaniu zamówienia.

4.4. W celu korekty błędnie podanych danych osobowych przez klienta w Formularzu Zamówień należy skontaktować się ze sprzedającym mailowo na adres pocztowy: biuro@ilovehandmade.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 792 378 264

4.5. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności:

 • BLIK
 • Szybkie przelewy za pomocą płatności PayU.
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
 • Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy;

5.2. Sprzedawca informuje że jego rachunek bankowy znajduje się w banku ING Bank Śląski pod numerem: 83 1050 1445 1000 0092 7386 8142

5.3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Po tym terminie, zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

6. KOSZTY I DOSTAWA TOWARU

6.1. Zamówienia wysyłane są w każdy Dzień Roboczy. Po wysłaniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz z numerem przesyłki który umożliwia śledzenie jej, w systemie internetowym danego przewoźnika.

6.2. Termin realizacji zamówień wynosi od 3-5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podany jest inny termin realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia produktów o różnym czasie realizacji, obowiązuje najdłuższy termin realizacji, nie dłuższy jednak niż 9 dni roboczych.

6.3. Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, lub klient skorzystał z Kodu Rabatowego uprawniającego do skorzystania z Darmowej Wysyłki.

6.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy towaru:

 • Odbiór w punkcie: Żabka, Orlen, Ruch;
 • Przesyłka Kurierska – Inpost;
 • Odbiór w Paczkomacie – Paczkomaty Inpost;

6.5. Koszty dostawy produktu są dostępne dla Klienta w zakładce “Dostawa i Wysyłka” na stronie głównej Sklepu Internetowego, w karcie produktu oraz w trakcie składania zamówienia.

6.6. Po wysłaniu zamówienia, Klient nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

6.7. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki po której nastąpi zwrot do Nadawcy, Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki w wysokości 10,61 zł w przypadku przesyłki Paczkomaty Inpost, lub 14.00 zł w przypadku przesyłki kurierskiej Inpost.

 • Jeśli Klient wyrazi chęć ponownego nadania przesyłki, zostanie on obciążony w.w kosztami Zwrotu Przesyłki do Nadawcy oraz kosztami ponownego nadania przesyłki zgodnie z obowiązującymi cenami wysyłek w sklepie. Opłatę należy uiścić na konto bankowe sklepu. Po uiszczeniu dopłaty, zamówienie zostanie wysłane ponownie na adres użyty w pierwszym zamówieniu, lub na inny adres wskazany przez klienta.
 • W przypadku gdy klient nie wyrazi chęci ponownego wysłania zamówienia, zwracany jest koszt wszystkich kosztów poniesionych przez klienta, pomniejszony o koszt przesyłki zwrotnej do nadawcy.

6.8. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi od 3-5 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać na adres mailowy: biuro@ilovehandmade.pl lub w Tradycyjnej Formie Pisemnej na adres Sprzedającego wskazany w §1 niniejszego regulaminu, Formularz Odstąpienia Od Umowy oraz dokument potwierdzający zakup (Paragon fiskalny lub Faktura).

7.3. Klient może skorzystać z wzoru Formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór do pobrania znajduje się w załączniku numer 1 niniejszego regulaminu.

7.4. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru.

7.5. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Klienta do Nadawcy, zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego towaru, w tym koszty przesyłki.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, nie są zwracane Klientowi koszty przesyłki.

7.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przykładowo, jeśli Klient wybrał sposób dostawy w cenie 15,00 zł, a w Sklepie dostępna jest dostawa w cenie 11,00 zł, wówczas Klientowi zwracana jest kwota najtańszego sposobu wysyłki czyli 11,00 zł.

7.7. Koszty produktu oraz wysyłki zostaną zwrócone do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez Nadawcę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta. Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.9. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który:

 • Nie nosi śladów użytkowania;
 • Nie jest zniszczony, pobrudzony;
 • Jest kompletny;

7.10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.

7.11. Koszt przesyłki zwrotnej do Nadawcy, pokrywa Kupujący.

7.12. Towar wykonany na wyraźne życzenie Klienta, lub Towar który został zmodyfikowany na wyraźne życzenie Klienta (zmiana rozmiaru, zmiana koloru lub zamiana elementów na inne) nie podlega zwrotom.

8. GWARANCJA

8.1. Wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają 1 miesięcznej gwarancji, od momentu otrzymania towaru.

8.2. Sprzedawca udziela Klientowi Gwarancji dobrowolnie.

8.3. W przypadku gdy Klient stwierdzi że rzecz sprzedana nie posiada właściwości wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym należy wypełnić Formularz Reklamacji Towaru dostępny w zał. 1 niniejszego regulaminu, i odesłać go na adres e-mail: biuro@ilovehandmade.pl lub w Tradycyjnej Formie Pisemnej, na adres Sprzedającego wskazany w §2 niniejszego regulaminu, oraz kopię dowodu potwierdzającego sprzedaż (Paragon fiskalny lub Faktura).

8.4. Klient wykonujący uprawnienia wynikające z Gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt Gwaranta.

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez:

 • nieodpłatną naprawę;
 • wymianę towaru na nowy;
 • a w przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.

8.7. W przypadku wybrania przez Klienta opcji naprawy lub wymianę towaru na nowy, koszt ponownej wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca.

8.8. W przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru poniesionymi przez Klienta.

8.9. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

8.10. Gwarancji nie podlegają produkty których elementy:

 • Ulegają naturalnemu zużyciu wynikających z codziennej eksploatacji produktu takie jak: ścieranie i blaknięcie koloru;
 • Elementy metalowe zmieniają kolor w procesie stopniowego niszczenia struktury metalu w wyniku jego chemicznych reakcji ze składnikami otoczenia lub procesów chemicznych.
 • Wynikają z niepoprawnego sposobu przechowywania lub użytkowania produktu, o których informuje Sprzedawca.

9. REKLAMACJA PRODUKTU

W sklepie internetowym uwzględniamy 2 rodzaje reklamacji:

 • Z tytułu gwarancji – punkt 8 regulaminu;
 • Z tytułu rękojmii;

9.1 Reklamacja z tytułu rękojmii – sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli:

 • rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony;
 • jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego;
 • jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne)

9.2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

9.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu.

9.4. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić w formie dowolnej: telefonicznie pod numerem telefonu: +48 792 378 264 lub pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@ilovehandmade.pl

9.5. Klient zobowiązany jest do odesłania wadliwego towaru w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji na adres wskazany w §2 niniejszego regulaminu, wraz z wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym w załączniku numer 2 niniejszego regulaminu, oraz dokument potwierdzający zakup (Paragon fiskalny lub Faktura).

9.6. Koszt wysyłki towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki poniesione przez Klienta.

9.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9.8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez:

 • nieodpłatną naprawę;
 • wymianę towaru na nowy;
 • a w przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.

9.10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta oraz w przypadku wybrania przez Klienta opcji naprawy lub wymianę towaru na nowy, koszt ponownej wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca.

9.11. W przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.

9.12. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

10. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

10.1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

10.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

10.3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


11. POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka Prywatności znajduje się na stronie głównej Sklepu w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. ZAŁĄCZNIKI – DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Wzór formularzu Odstąpienia Od Umowy – POBIERZ

2. Wzór formularzu Reklamacji Towaru – POBIERZ